บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Srithepthailubricants.com

02-3992411,063-220-2411

เบอร์ความหนืดตามมาตรฐาน SAE J300

   
UPDATE 29/05/2017 TIME 01:25 AM    
ชื่อผู้เขียน Lubeguru

เบอร์ความหนืดตามมาตรฐาน SAE J300

            นอกจาก ISO จะกำหนดเบอร์ความหนืด (ISO VG) ให้กับน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมแล้ว สำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ ก็มี สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ หรือ Society of Automotive Engineers: SAE ที่ได้กำหนดมาตรฐานเบอร์ความหนืด ได้แก่ SAE J300 และ SAE J306

SAE J300 เป็นมาตรฐานเบอร์ความหนืดของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (น้ำมันเครื่อง) แบ่งออกเป็น 2 เกรด คือ

1) เกรดอุณหภูมิต่ำ คือเบอร์ความหนืดที่ระบุด้วยตัวเลข และมีตัวอักษร W กำกับ ได้แก่ เบอร์ 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W ซึ่ง W ย่อมาจาก Winter จากการที่น้ำมันในเกรดนี้จะมีคุณสมบัติในการไหลได้ที่อุณหภูมิต่ำ จึงแยกเป็นเบอร์ต่างๆ ตามค่าที่ได้จากการทดสอบ 3 คุณสมบัติ ได้แก่

1.1) Low Temperature Cranking เป็นการทดสอบคุณสมบัติการหล่อลื่น โดยระบุความหนืดในหน่วย Centipoise (cP) ที่อุณหภูมิตามที่ระบุในตาราง

1.2) Low Temperature Pumping เป็นการทดสอบคุณสมบัติการไหล โดยระบุอุณหภูมิที่น้ำมันมีความหนืด 60,000 cP ตามที่ระบุในตาราง

1.3) Minimum Kinematic Viscosity เป็นการวัดความหนืดที่ 100 °C ระบุเฉพาะค่าความหนืดต่ำสุดที่วัดได้ ในหน่วย cSt ตามที่ระบุในตาราง

2) เกรดอุณหภูมิสูง คือเบอร์ความหนืดที่ระบุด้วยตัวเลข โดยไม่มีตัวอักษร W กำกับ ได้แก่ เบอร์ 8, 12, 16, 20, 60 ที่ไม่ค่อยได้พบในท้องตลาดเท่าเบอร์ 30, 40 และ 50 โดยน้ำมันในเกรดนี้จะมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูง แยกเป็นเบอร์ต่างๆ ตามค่าที่ได้จากการทดสอบ 2 คุณสมบัติ ได้แก่

2.1) Minimum – Maximum Kinematic Viscosity เป็นการวัดความหนืดที่ 100 °C ระบุค่าความหนืดต่ำสุดและสูงสุดที่วัดได้ ในหน่วย cSt ตามที่ระบุในตาราง

2.2) High Temperature High Shear Viscosity เป็นการวัดความหนืดในหน่วย cP ภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิ 150 °C และมีแรงเฉือน ตามที่ระบุในตาราง

 

ภาพจาก http://www.widman.biz/English/Tables/J300.html

 

การหล่อลื่นเครื่องยนต์ในสมัยก่อน หรือในรถเก่า อาจใช้น้ำมันเครื่องเกรดอุณหภูมิสูงเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพียงเบอร์เดียว เช่น เบอร์ 30, 40 หรือ 50 ที่เรียกว่า น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว (Monograde) แต่ในปัจจุบัน นิยมใช้น้ำมันเครื่องเกรดรวม (Multigrade) ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องที่มีทั้งคุณสมบัติของเกรดอุณหภูมิต่ำและเกรดอุณหภูมิสูง เช่น เบอร์ 0W-20, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50 เพื่อให้มีทั้งคุณสมบัติในการไหลที่อุณหภูมิต่ำ สำหรับจังหวะเริ่มสตาร์ทเครื่อง และคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่อุณหภูมิสูง ภายหลังจากที่เครื่องสตาร์ทได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว

Scroll to Top